peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

peperonity.net


rare flowers strange flowers flowers - navinatama tasvirem pasu/prakrti
kula tasvirem

l

navinatama tasvirem

rare_flowers_strange_flowers_flowers_32600605.jpg
14. Oct 2016 07:15:08 EDT
pha'ila prakara: JPG tasvira pha'ila
fa'ila ka akara: 63 kB
14. Oct 2016 07:15:08 EDT
kaitagariza pasu/prakrti


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.