peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

/_ Ô \/ € _ ¥ Ô Ü ₹ § € L F | India | profa'ila peja


prayokta nama: mtb.2500

/_ Ô \/ € _ ¥ Ô Ü ₹ § € L F

"Don't make time for someone who doesn't make time for you"

nara ♂ | 26 sala


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.