peperonity.net
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

snrajann andaman tamil | Portblair, India | profa'ila peja


prayokta nama: snrajann1997

snrajann andaman tamil

Sn Rajan

nara ♂ | 29 sala
India | 744103 Portblair
antima loga'ina: 21 dina pahale
loga-kaitagariza: iskabaja aura detinga
mitra:
hala hi mem onala'ina


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.