krpaya pratiksa karo. tumhara inaputa prosaisa kiya ja raha hai. yadi tumhara punarpresita viphala rahata hai, krpaya klika karo yaham